بلاگ

اتفاقات روزمره، اخبار مهم و دیگر مطالب ابر آروان

دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ دسته‌بندی‌های بلاگ

۲۴ آبان ۹۶
رسانه
راضیه نادری
۲۴ آبان ۹۶
رسانه

سرانجام يكماه پس ازآنكه تلگرام ازقابليت تماس صوتى خود پردهبردارى كرد، امكان اسـتفاده از اين فناورى در اختيار كاربـران ايرانى قرار گرفت. همه چيز در ابتدا عالى آغاز شـد. كاربرى آسـان، تمـاس باكيفيت و حجم پاييـن ديتـاى مصرفى نشـان ازرفع نيـازميليونها كاربـر ايرانى تلگرام داشـت، اما تنها چند سـاعت بعد اختلالها آغاز شد. هرچند اختلالها در پايان همان روزبرطرف شد، اما به محض شروع آن كاربران ايرانى با مراجعه به شـبكه هاى اجتماعى وارتباط مسـتقيم با پاول دورف، بنيانگذارتلگرام دليل اين اختلال را جويا شـدند. وى درپاسـخ به كاربران ايرانى در صفحه توئيتر خود اعلام كـرد اين قابليت براى كاربران ايرانى فعال شـده اما به نظر مىرسـد محدوديت هايى از طرف ارائه دهندگان اينترنت براى تماس صوتى تلگرام اعمال شـده اسـت. هرچند نه اپراتورهاو نه هيچ مقام مسـئول ديگرى مسئوليت اختلالهاى پيش آمده را برعهده نگرفت، اما از آنجايى كه اپراتورهاى ارتباطى و ارائه دهندگان اينترنت در ايران نسبت به پشتيبانى از سرويسهاى ارتباطـى مانند تماس صوتى تلگرام مختار هسـتند، اين موضوع به عنوان راهكاراپراتورهاى ايرانى براى مقابله با فناورى تازه ارتباطى به نظر مى رسد.

تماس صوتى تلگرام معادلات درآمدى رابه هم ريخت.

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نظرات